loader image

  Pozovite nas: +381 11 23 45 678

  Adresa radnje: Jevrejska 3, Beograd

  Radno vreme: Pon - Sub 8:00 - 20:00h

  Top
  Image Alt

  Politika privatnosti

  Reefroom Serbia d.o.o. Beograd – Stari Grad, društvo sa ograničenom odgovornošću sa registrovanim sedištem na adresi Jevrejska 5, Beograd, matični broj 20746351 (u daljem tekstu: “mi” ili “RR”), koje upravlja Internet stranicom www.reefroom.rs, razume važnost čuvanja privatnosti podataka o ličnosti koje prikuplja i obrađuje i ovom politikom privatnosti želimo da Vas obavestimo o pravnom osnovu, svrsi, načinu i ostalim pravilima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

  Sve Vaše podatke o ličnosti RR prikuplja i obrađuje u skladu sa pravilima opisanim u ovoj Politici privatnosti i važećim pravnim propisima Republike Srbije, kao i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti EU 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta koja se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine, ukoliko se primenjuje; u daljem tekstu: “Opšta uredba”).

   

  1. Pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti

  (a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

  Pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti je Vaš izričit pristanak, kao i legitiman interes RR-a, kao rukovaoca podataka o ličnosti ili treće strane.

  Obrada Vaših podataka o ličnosti se vrši kada postoji legitiman interes RR-a da unapređuje svoje poslovanje i odnos sa klijentima, pod uslovom da takav interes ne ugrožava Vaša prava i slobode. Legitiman interes RR-a može da postoji u sledećim situacijama:

  – sprovođenje i analiza naših marketinških aktivnosti/usluga (npr. priprema i slanje newsletter);

  – unapređenje poslovanja i promocije proizvoda povezanih društava RR-a, koja se bave istom ili sličnom delatnošću;

  – ispunjenje naših odgovornosti prema društvu u celini, kao i korporativno odgovorno ponašanje;

  – zaštita sigurnosti i integriteta Internet stranice;

  – sprečavanje i otkrivanje prevara ili drugih nezakonitih ili zabranjenih radnji.

  (b) Svrha obrade podataka o ličnosti

  Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni u sledeće svrhe:

  – marketing i reklamiranje naših proizvoda;

  – komunikacija sa Vama u cilju promocije naših proizvoda, kao i kada nam se obratite upitom i/ili zahtevom;

  – praćenje i unapređenje kvaliteta naših proizvoda i marketinških aktivnosti i usluga; i

  – saradnja sa povezanim društvima RR-a, koja obavljaju istu ili sličnu poslovnu delatnost, u cilju unapređenja njihovog poslovanja, marketinga i reklamiranja njihovih proizvoda.

  Ukoliko RR bude imao nameru da obrađuje podatke o ličnosti u druge svrhe koje su različite od prethodno navedenih, dužan je da Vam pre započinjanja takve obrade, pruži informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

   

  2. Izvori iz kojih prikupljamo podatke o ličnosti i način prikupljanja

  Vaše podatke o ličnosti možemo prikupljati iz sledećih izvora:

  (a) direktno od Vas (posećivanjem naše internet stranice, putem obrazaca na internet stranici, e-maila, telefona);

  (b) iz javno dostupnih izvora (društvene mreže na kojima ste Vi objavili Vaše podatke o ličnosti i druge javno dostupne informacije).

  U slučajevima kada podatke o ličnosti ne prikupljamo direktno od Vas, pouzdamo se u to da su Vam fizička/pravna lica koja nam čine dostupnim Vaše podatke o ličnosti dala sva potrebna obaveštenja, odnosno pribavile Vašu saglasnost, ako je isto potrebno u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

  RR prikuplja Vaše podatke o ličnosti na nekoliko načina:

  (a) putem korišćenja RR Internet stranice (pogledati ispod);

  (b) putem obrazaca na našoj Internet stranici, anketa i drugih internet obrazaca (koje nekada mogu sprovoditi treća lica u ime RR);

  (c) u okviru podrške i nadogradnje naših proizvoda/ usluga;

  (d) pružanjem tehničke podrške, savetovanja ili pružanjem informacija o proizvodima;

  (e) kroz proces održavanja i unapređenja naših proizvoda;

  (f) automatizovanim sredstvima, kao što su komunikacioni protokoli, e-pošta i kolačići;

  (g) putem službenih profila RR na društvenim mrežama (ukoliko isti postoje) i Vašim korišćenjem dodataka za društveno umrežavanje povezanih s RR;

  (h) usled Vašeg zanimanja za oglase RR objavljene na mrežnim mestima trećih lica.

  Kako bismo Vam pružili pravovremene i informacije visokog kvaliteta, možemo od Vas ponekad da tražimo da nam pružite informacije o svojim interesovanjima i iskustvima s našim proizvodima i/ili uslugama. Pružanje takvih informacija takođe nije obavezno.

  Podaci o ličnosti ili drugi podaci koji se prikupljaju putem interneta mogu da se kombinuju sa podacima koje nam pružite putem drugih izvora, na primer putem pozivnih centara, lično kroz razgovor sa Vama ili u vezi sa događajima kao što su sajmovi, seminari ili konferencije. Podaci koje nam pružite u vezi su s odnosom koji Vi održavate sa RR-om.

  Podatke o ličnosti poput Vašeg imena i prezimena, poštanske adrese, adrese e-pošte, brojeva fiksnog i/ili mobilnog telefona, obrađivaćemo samo ako nam ih dobrovoljno date popunjavanjem odgovarajućih obrazaca i uz Vašu saglasnost u slučajevima kada je moramo pribaviti po zakonu.

   

  3. Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo

  Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koji su nam nužni za ostvarenje gore navedenih svrha. U zavisnosti od okolnosti, to može uključivati sledeće podatke: ime i prezime, adresu, Vaše kontakt podatke (telefon, mobilni telefon, e-mail), i druge podatke o ličnosti koji su nam neophodni za ostvarenje neke od navedenih svrha.

  Pored toga, možemo da prikupljamo i određene informacije tehničke prirode, poput podataka o Vašem uređaju i IP adresi, koristeći određene tehnologije.

  Posebne vrste podataka o ličnosti (npr. zdravstveno stanje, rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, i dr. podaci u skladu sa relevantnim propisima) ne prikupljamo.

   

  4. Period čuvanja Vaših podataka o ličnosti

  Dužina roka u kojem ćemo čuvati Vaše podatke o ličnosti zavisi od konkretnih okolnosti i svrhe radi čijeg ostvarenja su podaci o ličnosti prikupljeni.

  Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo dok je to potrebno da bi se ostvarila svrha radi čijeg ostvarenja su podaci prikupljeni (gore opisane svrhe), da bismo postupili po Vašem zahtevu ili duže ukoliko postoji zakonska obaveza.

   

  5. Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

  RR, kao rukovalac, Vam omogućuje vršenje svih prava predviđenih propisima o zaštiti podataka o ličnosti koji se primenjuju u Republici Srbiji, kao i Opštom uredbom.

  (a) pravo pristupa Vašim podacima o ličnosti:

  Ovo pravo podrazumeva Vašu mogućnost da zahtevate da Vas istinito i potpuno obavestimo da li prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i sledeće informacije: svrha i vrsta obrade Vaših podataka o ličnosti, rok čuvanja Vaših podataka o ličnosti, o postojanju prava da od nas zahtevate ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, kao i o drugim pravima.

  Pre nego što Vam damo takvu informaciju, a kako bi izbegli moguće zloupotrebe, možemo Vam tražiti da dokažete svoj identitet;

  (b) pravo na ispravku i dopunu Vaših podataka o ličnosti:

  Imate pravo da zahtevate od nas da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno u zavisnosti od svrhe obrade, da zahtevate dopunu nepotpunih podataka o ličnosti.

  (c) pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti:

  Na osnovu ovog prava možete da podnesete zahtev da obrišemo Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo, ukoliko takvi podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani ili ste opozvali pristanak, a ne postoji drugi pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti (npr. obrada neophodna radi poštovanja zakonske obaveze od strane RR-a, odnosno podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva).

  (d) pravo na ograničenje obrade:

  Ovo pravo predstavlja Vaše pravo da ograničite obradu podataka o ličnosti ukoliko:

  – osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku u kojem možemo da proverimo njihovu tačnost podataka o ličnosti;

  – je obrada nezakonita, a protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka o ličnosti;

  – RR-u nisu više potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste zatražili podatke o ličnosti u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; ili

  – ste podneli prigovor na obradu iz razloga što smatrate da ne postoji legitiman interes za obradu Vaših podataka o ličnosti, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane RR-a preteže nad Vašim interesima;

  (e) pravo da budete obavešteni u vezi sa ispravkom ili brisanjem Vaših podataka o ličnosti, kao i ograničenjima obrade;

  (f) pravo na prigovor protiv obrade podataka o ličnosti

  Prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti možete podneti RR-u uvek kada smatrate da ne postoji legitiman interes za obradu Vaših podataka o ličnosti ili da obrada nije neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu/izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja. RR će tada biti dužan da prekine sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko Vam predoči da postoje zakonski razlozi za takvu obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

  U svakom trenutku možete da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka za potrebe direktnog oglašavanja i profilisanja, u meri u kojoj je povezano sa direktnim oglašavanjem.

  (g) pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti:

  Pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili RR-u primite od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenesete ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane RR-a, ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, kao i pravo da Vaši podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane RR-a, ukoliko je to tehnički izvodljivo;

  (h) pravo na opoziv pristanka:

  Pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti od strane RR možete opozvati u svakom trenutku putem naših kontakt podataka (kako je navedeno u tački 13), pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva;

  (i) pravo na pritužbu Povereniku:

  Ukoliko ste u celini ili delimično nezadovoljni našim odgovorom na Vaš upit i/ili zahtev, ili ukoliko Vam ne odgovorimo na podneti upit i/ili zahtev, odnosno ako smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti vršena suprotno relevantnim propisima, imate mogućnost da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije na sledeći način:

  poštom na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd,
  kontakt telefon: +381113408900
  e-pošta: office@poverenik.rs

  U vezi sa svim upitima i/ili zahtevima možete nas kontaktirati koristeći kontakt podatke kako su navedeni dole (tačka 13).

  Na Vaš zahtev RR će odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva. Ovaj rok može biti produžen za još 60 dana (ukupno: 90 dana) ukoliko je zahtev složen ili postoji veliki broj zahteva. O produžetku roka RR će Vas obavestiti u roku od 30 dana od prijema zahteva.

  RR je obavezan da o eventualnoj povredi Vaših podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica, obavesti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije bez nepotrebnog odlaganja ili, ako je to moguće, u roku od 72h od saznanja za povredu. U slučaju da RR ne dostavi obaveštenje o povredi kako je napred navedeno, dužan je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio u navedenom roku.

  Ako je povreda podataka o ličnosti takva da može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, RR je dužan da Vas bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti.

   

  6. Prikupljanje podataka o ličnosti preko interneta

  (a) Log in internet servera

  U okviru upravljanja Internet stranicom održavamo i pratimo korišćenje putem beleženja takozvanih Log-inova internet servera. Oni pružaju, na primer, informacije o tome s kojih se pretraživača pristupa našoj Internet stranici, na kojim je internet stranicama veliki promet i u kojem su periodu u toku dana naše stranice znatno opterećene. Te informacije koristimo kako bismo poboljšali sadržaj i funkcije za pregledanje naše Internet stranice. Ti podaci, u anonimnom ili zbirnom obliku, mogu da se koriste za utvrđivanje novih funkcija koje je potrebno razviti za potrebe Internet stranice kako bismo pružali bolju uslugu našim korisnicima.

  (b) Kolačići

  Određene tehnologije poznate pod nazivom “kolačići” (engl. “cookies”) mogu da se koriste za pružanje prilagođenih informacija putem Internet stranice. Kolačić je podatak koji Internet stranica može da pošalje Vašem pretraživaču i koji se putem Vašeg pretraživača može smestiti u Vaš sistem. Naša Internet stranica koristi kolačiće koji Vam pomažu u pronalaženju i korišćenju Internet stranice. RR može podesiti ove vrste kolačića bez zahtevanja Vašeg pristanka.

  Na našoj Internet stranici mogu da se koriste kolačići za prikupljanje zbirnih statističkih podataka o korišćenju kojima se služimo radi poboljšanja funkcionisanja Internet stranice. Koristimo ove kolačiće kako bismo poboljšali Vaše iskustvo kao korisnika i kako bismo Vas bolje uslužili prilikom Vašeg povratka na Internet stranicu. Za postavljanje takvih kolačića nije potrebna Vaša posebna saglasnost i smatra se da korišćenjem Internet stranice pristajete da RR postavi kolačiće ove vrste.

  RR može da sarađuje s odabranim trećim licima, odnosno poslovnim partnerima, koji postavljaju kolačiće kako bi Vam se na njihovim internet stranicama ili drugde na internetu prikazivali sadržaji povezani s RR, uključujući oglase RR, na temelju Vaših prethodnih poseta našoj Internet stranici. RR takođe postavlja kolačiće koji registruju Vaše preferencije kada koristite Internet stranicu kako bi RR mogao da Vam ponudi prilagođene marketinške materijale koji bi mogli da Vas zanimaju. Kako bi ti kolačići funkcionisali, možda ćete morati da omogućite korišćenje tih vrsta kolačića pomoću mehanizma koji pruža RR. Možete na svom pretraživaču da odaberete mogućnost da Vas obaveštavamo o prijemu kolačića, kako biste mogli da odlučite da li želite da ga prihvatite. Korišćenjem naše Internet stranice, saglašavate se da možemo postaviti ovu vrstu kolačića na Vaš sistem. Za više informacija pogledajte korisničke informacije na svom internet pretraživaču. U svakom trenutku imate mogućnost da odbijete primanje takvih “oglasnih” kolačića, odnosno učestvovanje u takozvanom “bihejvioralnom” oglašavanju, odnosno marketingu. Molimo imajte u vidu da onemogućavanjem kolačića, neke opcije Internet stranice mogu biti ograničene.

  (c) ”Pratilice”

  Naša Internet stranica i e-pošta u HTML formatu može da koristi veb-signale u kombinaciji sa kolačićima kako bi sakupili zbirne statistike o upotrebi Internet stranice. “Pratilica” je elektronska slika, nazvana jednopikselna (1×1) ili čisto GIF. “Pratilice” mogu prepoznati određene vrste informacija na računaru posetioca, kao što je broj kolačića kod posetioca, vreme i datum prikaza stranice i opis stranice na kojoj je smeštena “pratilica”. Neke “pratilice” možete učiniti neupotrebljivim odbacivanjem povezanih kolačića.

  (d) Personalizovani URL linkovi i personalizovane poruke

  Povremeno možemo da napravimo i objavimo posebne URL linkove za određene posetioce. Ukoliko posetite neku od takvih Internet stranica, možete da naiđete na obrasce koji će biti već popunjeni, odnosno sadržaće Vaše ime i prezime ili druge vrste informacija za koje ste prethodno naznačili da Vas zanimaju, na osnovu podataka koje ste nam prethodno pružili. Takođe, možemo da personalizujemo sadržaj newsletter-a, ponude koja se šalje e-poštom, pozivnice ili oglase RR koji Vam se prikazuju na Internet stranicama trećih lica koja su naši poslovni partneri, uzimajući u obzir teme za koje ste prethodno pokazali interesovanje. Prikupljamo informacije o tome na koji način koristite tu vrstu personalizovanih informacija kako bismo mogli da Vam pružimo druge informacije bolje prilagođene Vašim interesima. Ukoliko posetite neku od takvih Internet stranica putem personalizovanih URL linkova, dajete RR saglasnost da prikuplja podatke o Vašim posetama i da te podatke povezuje s drugim podacima o Vama i Vašem odnosu s RR. Ukoliko ne želite da se Vaši podaci koriste na taj način, nemojte da posećujete takve Internet stranice putem personalizovanih URL linkova.

   

  7. Druge tehnologije

  Možemo da koristimo druge tehnologije kako bismo prikupljali određene podatke, kao što su Internet stranice koje pregledate, sadržaji koje preuzimate, linkovi kojima pristupate, vreme pristupa, vaša IP adresa, naziv domena te sistemske konfiguracije i postavke, kako bismo saznali više o načinu na koji koristite tehnologije povezane s RR, kako bismo Vam pružili odgovarajuće sadržaje i odgovorili na Vaša pitanja o našim proizvodima i/ili uslugama. Ako ste odlučili da prilagodite informacije koje Vam RR pruža, pozivamo Vas da nam pošaljete zahtev za ažuriranje podataka koje ste nam dostavili putem obrazaca na našoj Internet stranici.

  RR može da koristi Vaše podatke o ličnosti u sledeće opravdane svrhe:

  – uspostavljanje komunikacije sa Vama, u vezi sa Vašim interesovanjem za naše proizvode;

  – jednostavnije korišćenje Internet stranice;

  – prilagođavanje sadržaja najvažnijeg za Vaša interesovanja;

  – obaveštenja o važnim novostima o RR i/ili pružanja drugih informacija koje možete da zatražite;

  – obaveštenja o novim proizvodima i uslugama, ažuriranjima proizvoda, događanjima i posebnim ponudama za koje smatramo da bi mogli da Vas zanimaju;

  – promocija naših proizvoda i usluga na našoj Internet stranici, te na Internet stranicama trećih lica koja su naši poslovni partneri;

  Pojedinačno analiziramo neke od naših Internet usluga, kao što su popunjavanja obrazaca i odgovori na e-poruke na pojedinačnom nivou kako bismo poboljšali kvalitet tih ponuda, te kako bismo bolje prilagodili naše marketinške aktivnosti potrebama naših korisnika.

   

  8. Deljenje Vaših podataka o ličnosti i prenos Vaših podataka o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije

  (a) Deljenje Vaših podataka o ličnosti

  Vaše podatke o ličnosti nećemo deliti sa trećim licima, osim kada je to nužno radi ostvarenja naših legitimnih profesionalnih i poslovnih potreba, radi postupanja po Vašem zahtevu, i/ili kada primenjivo pravo ili profesionalni standardi to od nas zahtevaju ili nam omogućuju.

  Podatke o ličnosti koje nam dostavite možemo da razmenimo:

  – sa našim povezanim društvima: Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa našim povezanim društvima, koja obavljaju istu ili sličnu poslovnu delatnost, kada je to potrebno ili poželjno u cilju unapređenja poslovanja tih društava. Naša povezana društva mogu da koriste Vaše podatke o ličnosti kako bi ostvarila komunikaciju sa Vama u svrhu promovisanja svojih proizvoda, kao i u svrhu sprovođenja, analize i unapređenja marketinške kampanje;

  – sa našim pružaocima usluga: Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa našim pružaocima usluga izrade i održavanja internet stranice/naloga na društvenim mrežama, kao i sa drugim pružaocima usluga u cilju ostvarivanja gore navedenih svrha. RR sa svim takvim subjektima koji imaju pristup Vašim podacima o ličnosti i te podatke obrađuju po nalogu RR-a i u svrhe koje određuje RR (te se u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti mogu smatrati obrađivačem), zaključuje ugovor koji reguliše, između ostalog, i zaštitu podataka o ličnosti prilikom takve obrade;

  – drugi primaoci sa kojima na Vaš zahtev delimo podatke o ličnosti: Vaše podatke o ličnosti možemo deliti sa ostalim trećim licima kojima je potrebno da se otkriju, a koja lica ne deluju u naše ime (npr. javni beležnici i banke), te nadležnim organima kada je to potrebno da bismo ispunili zakonske obaveze.

  Nećemo prodavati ili iznajmljivati Vaše podatke o ličnosti trećim licima. RR može po zakonu da bude dužan da u određenim okolnostima otkrije Vaše podatke o ličnosti nadležnim organima, uključujući organima za vođenje krivičnog gonjenja.

  (b) Prenos Vaših podataka o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije

  RR može da prenese Vaše podatke o ličnosti svojim povezanim društvima, odnosno pružaocima usluga koji imaju prebivalište i/ili sedište van teritorije Republike Srbije, a u svrhe povezane sa gore opisanim svrhama.

  Takav prenos će se vršiti u skladu sa svim merama zaštite koje se primenjuju u pogledu Vaših podataka o ličnosti, uvek opravdano i na konzistentan način. Ukoliko postoji potreba prenosa podataka o ličnosti u zemlje prema čijem pravu je garantovan manji nivo zaštite podataka o ličnosti, odnosno nije obezbeđen adekvatan nivo zaštite, takav prenos mora biti regulisan ugovorom između RR-a, kao rukovaoca podacima o ličnosti, i takvih trećih strana, koji sadrže standardne ugovorne klauzule izrađene ili ugovorne odredbe prethodno odobrene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

   

  9. Izbor / Odjava odnosno povlačenje saglasnosti

  RR Vam nudi izbor primanja različitih vrsta komunikacija i informacija o nama, našim proizvodima i uslugama. Ukoliko je takva opcija dostupna Vi možete da se pretplatite za primanje newsletter-a ili drugih publikacija. Takođe, možete da izaberete mogućnost da Vam šaljemo marketinške poruke i druge posebne ponude putem e-pošte. Ukoliko u bilo kom trenutku poželite da promenite podešavanja koja se odnose na komunikaciju sa Vama, molimo da nas obavestite o kontakt podacima kako je dole navedeno (tačka 13).

   

  10. Naša posvećenost bezbednosti podataka o ličnosti

  RR se brine o sigurnosti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa obavezama propisanim važećim pravnim propisima u Republici Srbiji i Opštom uredbom. U svrhu sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, za potrebe očuvanja tačnosti podataka o ličnosti i obezbeđivanja primerenog korišćenja podataka o ličnosti, sprovodimo razumne tehničke, organizacione i kadrovske mere i postupke kako bismo očuvali sigurnost podataka o ličnosti koje obrađujemo.

   

  11. Spoljne veze

  Veze sa Internet stranicama trećih lica koje mogu da budu dostupne putem naše Internet stranice, omogućene su samo zbog Vaše udobnosti. Klikom na te veze napustićete našu Internet stranicu. Ne pregledamo Internet stranice trećih lica, niti njima upravljamo. RR ne odgovara ni za jednu od takvih Internet stranica, njihov sadržaj ili njihova pravila o zaštiti privatnosti. RR ne podržava i ne daje nikakve garancije u odnosu na takve Internet stranice trećih lica, kao ni u odnosu na informacije, softver ili druge proizvode ili materijale koje na njima možete da pronađete, kao ni za rezultate njihovog korišćenja. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kojoj od Internet stranica trećih lica povezanih s ovom Internet stranicom, to činite na sopstveni rizik.

   

  12. Izmene ove Politike

  Ova politika privatnosti podložna je promenama. O promenama ove politike privatnosti koje imaju uticaja na Vas, obavestićemo Vas putem prikladnog kanala komunikacije, u zavisnosti od načina na koji inače komuniciramo sa Vama. Izmenjena i/ili dopunjena politika privatnosti biće Vam dostavljena kako biste mogli da ažurirate svoj pristanak u odnosu na izmenjen i/ili dopunjen sadržaja politike privatnosti ili da eventualno opozovete svoj pristanak, ukoliko ne budete želeli da RR nastavi da obrađuje Vaše podatke o ličnosti.

   

  13. Kontakt podaci

  Sva pitanja, zahteve, prigovore i druga saopštenja u vezi sa našom obradom Vaših podataka o ličnosti, odnosno ostvarivanjem Vaših prava s tim u vezi možete nas kontaktirati na:

  Adresa: Reefroom Serbia d.o.o., Jevrejska 5, 11000 Beograd
  Telefon: +381 11 23 45 678
  e-pošta: office@reefroom.rs

  Politika privatnosti je ažurirana dana 21.08.2019. i od tog dana se primenjuje.